Noteikumi

 SMART FITNESS studija

Iekšējās kārtības, drošības tehnikas un uzvedības noteikumi

 

 1. Vispārīgie noteikumi
  • Fitnes studija „Smart Fitness” (turpmāk teksā – „ fitnesea studija”), iekšējās kārtības un drošības tehnikas un uzvedības noteikumi (turpmāk tekstā – „ieksējās kārtības noteikumi”)  ir paredzēti, lai noteiktu uzvedības normas, iekšējo kārtību, apmeklētāju un studijas savstarpējās robežas, tiesības un pienākumus.
  • Iekšējās kārtības noteikumu spēkā esošā redakcija tiek izvietota fitnesa studijas apmeklētājiem pieejamā vietā studijas telpās un publicēta internetā smartfitness.lv.
 2. Fitnesa studijas pakalpojumu izmantošanas kārtība
  • Fitnesa studijas pakalpojumus var izmantot klienti, kuri reģistrēti klientu datu bāzē un kuriem ir apmaksāts un derīgs abonements.
  • Reģistrējoties fitnesa studijas klientu datu bāzē, klients aizpilda un paraksta klienta anketu, apliecinot piekrišanu studijas iekšējās kārtības noteikumiem. Fitnesa studijas klientu datu bāzē tiek reģistrēta klienta sniegtā personu identificējošā informācija, kurai pievieno elektronisku fotogrāfiju. Kleitnu personas dati ir aizsargāti un netiek nodoti vai izpausti trešajām personām.
  • Abonementus, izņemot vienreizēja apmeklējuma abonementu, var iegādāties klienti, kuri reģistrēti kā fitnesa studijas biedri. Par fitnesa studijas biedru klients kļūst, iegādājoties par 3 (trīs) eiro vai saņemot kluba biedra magnētikso karti, kura jāuzrāda katra fitnesa studijas apmeklējuma reizē.
  • Fitnesa studijas biedra karte ir paredzēta lietošanai vienai personai un to ir aizliegts nodot citām personām.
  • Fitnesas studijā patstāvīgi nodarboties atļauts personām no 16 gadu vecuma.
 3. Iekšējā kārtība
  • Fitnesa studijas telpās ir aizliegts:
   • Alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu lietošana un izplatīšana, smēķēšana, kā arī atrašanās kluba telpās alkohola, narkotisko vai citu vielu reibuma stāvoklī;
   • Dzērienu stika traukos ienešana nodarbību zālē un mazgāšanās zonās;
   • Dzīvnieku ievešanas fitnesa studijas telpās.
  • Fitnesa studijas telpās vispārējās kārtības un klientu drošības nodrošināšanai tiek veikta videonovērošana.
  • Apmeklējot fitnesa studiju, jāievēro vispārpieņemtie tīrības un kārtības, kā arī personīgās higiēnas noteikumi.
  • Nodarbības jāapmeklē atbilsošos sporta tērpos un piemērotos apavos. Nodarbību zālē aizliegts ieiet ar ielas apaviem vai netīriem sprota apaviem.
  • Fitnesa studijas inventārs un iekārtas jāizmanto saudzīgi; tenežieri, iekārts un citi izmanototie inventāri pēc nodarbības vai vingrinājumu izpildes jāatstāj izmantošanas kārtībā, bet inventārs jānoliek tam paredzētajā vietā.
  • Mazgāšanās zonās ieteicams izmantot gumijas čības.
 4. Fitnesa studijas klientu tiesības, pienākumi un atbildība
  • Fitnesa studijas klientam ir tiesības:
   • Izmantot fitnesa studijas pakalpojumus atbilstoši iegādātā abonementa noteikumiem;
   • Izmantot citus fitnesa studijas maksas pakalpojumus, speciālos piedāvājumus un atvieglojumus;
   • Fitnesa studijas noteiktajā kārtībā un reģistrējot treniņu fitnesa studijas reģistratūrā, izmantot fitnesa studijas telpas individuāliem (privātiem) treniņiem trenera vadībā;
  • Fitnesa studijas klientiem ir pienākums ievērot spēkā esošos kluba iekšējās kārtības noteikumus, patstāvīgi sekot un iepazīties ar fitnesa studijas iekšējās kārtības noteikumu izmaiņām.
  • Fitnesa studijas klients ir atbildīgs par:
   • Savu veselības stāvokli un tā atbilstību sporta nodarbībām fitnesa studijā, kā arī iespējamiem kaitējumiem veselībai, izmantojot fitnesa studijas pakalpojumus;
   • Fitnesa studijas inventāram, iekārtām un telpām nodarītiem bojājumiem.
 1. Fitnesa studijas administrācijas tiesības un atbildība
  • Fitnesa studijas administrācija ir tiesīga nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos.
  • Fitnesa studijas personālam ir tiesības izraidīt un turpmāk neielaist fitnesa studijas telpās, kā arī anulēt abonementu un klienta reģistrāciju bez iepriekšēja brīdinājuma un bez kompensācijas klientiem, kuri neievēro fitnesa studijas iekšējās kārtības noteikumus.
  • Fitnesas studijas administrācija patur tiesības pēc saviem ieskatiem liegt ieeju fitnesa stuijā, kā arī atteikt klienta reģistrāciju un abonementa iegādi personām, kas var traucēt vai radīt kaitējumu fitnesa studijas darbībai vai fitnesa studijas interesēm.
  • Fitnesa studijas personālam ir tiesības liegt iespēju klientam piedalīties grupu nodarbībās, ja klients kavē nodarbību sākumu.
  • Fitnesa studijas personāls neuzņemās materiālo atbildību un civiltiesisko atbildību par kaitējumiem klienta vārdā, kas radušies neievērojot iekšējās kārtības noteikumus, brīdinājuma zīmes, inventāra izmantošanas instrukcijas vai personāla norādījumus, kā arī klienta paša neuzmanības vai citu klientu rīcības rezultātā.
  • Fitnesa studijas personāls neuzņemās materilo atbildību par fitnesa studijas telpās atstātajām mantām vai citām materiālajām vērtībām.
 2. Uzvedības noteikumi
  • Fitnesa studijā aizliegts:
   • Skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt pārējos fitnesa studijas klientus un personālu;
   • Fotogrāfēt, filmēt vai veikt audio ierakstus fitnesa studijas telpās;
   • Jebkādā veidā bojāt fitnesa studijas inventāru, iekārtas un telpas;
   • Bez nepieciešamības aizņemt fitnesa studijas inventāru un iekārtas vai apgrūtināt citiem klietiem to izmantošanu.
 1. Drošības tehnikas noteikumi
  • Nodarbības fitnesa studijā nekavējoties jāpārtrauc un jālūdz fitnesa studijas personāla palīdzība, ja nodarbības laikā parādās nepatīkamas sāpes, galvas reiboņi, vājums vai diskomforta sajūta.
  • Fitnesa studijas iekārtas un inventāru atļauts izmantot vienīgi tam paredzētajam mērķim un ievērojot izmantošanas instrukcijas; šaubu gadījumā par inventāra un iekārtu pareizas izmantošanas veidu jālūdz skaidrojums un padoms fitnesa studijas personālam.
  • Nekavējoties jāinformē fitnesa studijas personāls:
   • Par jebkādām paša vai cietu klientu iegūtām traumām vai veselības traucējumiem;
   • Par citu klientu neatbilstošu rīcību vai uzvedību, kas pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus vai var radīt traumas vai veselības apdraudējuma riskus noteikumu pārkāpējiem vai citiem  apmeklētājiem;
   • Par inventrāra un iekārtu bojājumiem un defektiem.
  • Nodarbību laikā nav ieteicams nēsāt jebkādus citus priekšmetus (gredzenus, kulonus, matu sprādzes u.tml.).

Apstiprinu 2018.gada 23.aprīlī

SIA „Smart Fitness” valdes loceklis

Agrita Atgāze